Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy niezbędne jest dostarczenie dodatkowo dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego. Druki wniosku i dokumentów są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022r. w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Zasiłek szkolny udzielany z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

Powyższa pomoc kierowana jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie Częstochowy. Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela pedagog szkolny pani Anna Leszczyńska na terenie szkoły w poniedziałek od 8,00 – 10,40 w środę 7,40 – 11.40 oraz w czwartek 18.00-21,00 w internacie lub tel. 693021572 oraz pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. (34) 372-42-20.

 

Druki wniosku i dokumentów