Rekrutacja

INFORMACJE

REKRUTACJA

Termin i zasady rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

 

Termin i zasady rekrutacji do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 10 czerwca.

Kandydaci do ZSM w Częstochowie od 18 maja mogą dostarczać wnioski rekrutacyjne nie tylko mailowo, ale także osobiście do Sekretariatu Szkoły (ul Jasnogórska 17), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Egzaminy wstępne do ZSM w Częstochowie zostają przesunięte na termin późniejszy. Nowy harmonogram egzaminów zostanie wkrótce ogłoszony na stronie internetowej Szkoły oraz na szkolnym Facebooku. Kandydaci, którzy złożyli wnioski rekrutacyjne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o nowym terminie egzaminów wstępnych oraz o sposobie ich przeprowadzenia.

Przedłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych

Informacja na temat REKRUTACJI w związku z epidemią Coronavirusa COVID-19 


REKRUTACJA

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie ogłasza rekrutację
na rok szkolny 2020/2021

 • do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.) OPIS
 • do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) OPIS
 • do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.) OPIS

KURS PRZYGOTOWAWCZY
dla kandydatów do PSM II st. i POSM II st.
od 24 lutego

Zapraszamy na Kurs przygotowawczy, podczas którego kandydaci do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia i do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia będą mogli powtórzyć wiadomości i umiejętności z kształcenia słuchu, wymagane na egzaminie wstępnym.

KURS PRZYGOTOWAWCZY odbywa się w godzinach 16.35-17.20, w budynku szkoły ul. Jasnogórska 17 (sala 44) w następujące poniedziałki:
24 lutego
2, 9, 16, 23, 30 marca
6, 20, 27 kwietnia
4, 11 maja


DNI OTWARTE
23-24 marca

Zapraszamy Kandydatów do wszystkich typów szkół na Dni Otwarte, których program obejmuje:

 • koncerty w wykonaniu uczniów ZSM, połączone z prezentacją instrumentów,
 • lekcje otwarte,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami.

DNI OTWARTE odbywają się 23-24 marca 2020 r.


KONSULTACJE
dla kandydatów do PSM I st.
od 15 kwietnia

Zapraszamy na Konsultacje, podczas których kandydaci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia mogą zapoznać się z instrumentami muzycznymi, a także z ćwiczeniami stosowanymi podczas badania uzdolnień muzycznych.

KONSULTACJE odbywają się w godzinach 16.00-18.00 w budynku szkoły ul. Jasnogórska 30 w następujące środy:
15, 22 kwietnia
6, 13 maja.


PROGRAM NA EGZAMIN PRAKTYCZNY Z GRY NA INSTRUMENCIE
dla kandydatów do PSM II st. i POSM II st.

FORTEPIAN
FORTEPIAN w specjalności RYTMIKA
SKRZYPCE
ALTÓWKA
WIOLONCZELA
KONTRABAS
GITARA


ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH
WYMAGANE NA EGZAMINIE WSTĘPNYM DO PSM II st. i POSM II st.


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne do wszystkich typów szkół należy składać w Sekretariacie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie
od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do badania przydatności lub do egzaminu wstępnego jest terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do egzaminu wstępnego lub do badania przydatności.


SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Szczegółowe harmonogramy badania przydatności i egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone po wpłynięciu wszystkich wniosków i zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu
11 maja 2020 r.


TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

BADANIE PRZYDATNOŚCI (egzamin wstępny) do szkoły muzycznej I stopnia (PSM I st.) odbędzie się w dniu:
18 maja 2020 r.
kwalifikacja na instrument pierwszego wyboru – dla wszystkich kandydatów
25 maja 2020 r.
kwalifikacja na instrument drugiego wyboru – w przypadku braku miejsc na instrument pierwszego wyboru

EGZAMINY WSTĘPNE do szkół muzycznych II stopnia (PSM II st. i POSM II st.) odbędą się w dniach
19-20 maja 2020 r.

Informacje w sprawie przyjęć do Szkoły można uzyskać w Sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17
(I piętro, sala 20), tel. (34) 324-56-42, (34) 324-56-43.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Dyrektor Szkoły lub jego zastępcy.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
do klasy pierwszej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSM I st. wraz z zaświadczeniem lekarskim* wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym POBIERZ WNIOSEK

 2. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

 • opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub
 • zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydane przez przedszkole.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do klasy pierwszej PSM II st. POBIERZ WNIOSEK

 2. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej – składa kandydat, który jest lub był uczniem szkoły muzycznej;

 3. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:

 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;

 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

 1. Oryginały dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Szkoły, gdzie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do klasy pierwszej POSM II st. POBIERZ WNIOSEK

 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu w bieżącym roku szkolnym do klasy VI szkoły podstawowej (lub POSM I st.), wydane przez sekretariat tej szkoły;

 3. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej – składa kandydat, który jest lub był uczniem szkoły muzycznej;

 4. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:

 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;

 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

 1. Oryginały dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Szkoły, gdzie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI


DOKUMENTY REKRUTACYJNE
do klasy WYŻSZEJ niż pierwsza

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do klasy wyższej niż pierwsza wraz z zaświadczeniem lekarskim* wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym POBIERZ WNIOSEK

 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy szkoły muzycznej I stopnia w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły – składa kandydat, który jest uczniem szkoły muzycznej I stopnia;

 3. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej I stopnia – składa kandydat, który jest lub był uczniem szkoły muzycznej I stopnia.

 4. Oryginały dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do klasy wyższej niż pierwsza w PSM II st. POBIERZ WNIOSEK

 2. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej – składa kandydat, który jest lub był uczniem szkoły muzycznej;

 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy szkoły muzycznej w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły – składa kandydat, który jest uczniem szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów PSM I st. w Częstochowie);

 4. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:

 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;

 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

 1. Oryginały dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Szkoły, gdzie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek do klasy wyższej niż pierwsza POSM II st. POBIERZ WNIOSEK

 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu w bieżącym roku szkolnym do określonej klasy szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (lub POSM I st., POSM II st.), wydane przez sekretariat tej szkoły;

 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu w bieżącym roku szkolnym do określonej klasy szkoły muzycznej wydane przez sekretariat tej szkoły – składa kandydat, który jest uczniem szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów ZSM w Częstochowie);

 4. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej – składa kandydat, który jest lub był uczniem szkoły muzycznej;

 5. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:

 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych,

 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

 1. Oryginały dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Szkoły, gdzie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

* Obowiązek przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z art. 142 ust. 2, 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., tekst jedn. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1148).


WNIOSKI REKRUTACYJNE KURS PRZYGOTOWAWCZYKONSULTACJE


DNI OTWARTEFOTO-KATALOG INSTRUMENTÓW


VIDEO-KATALOG INSTRUMENTÓW

W przygotowaniu…

Top