Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI DO PSM I st. WYNIKI REKRUTACJI DO POSM II st. WYNIKI REKRUTACJI DO PSM II st. INFORMACJE

REKRUTACJA

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020
 • do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.) OPIS
 • do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) OPIS
 • do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.) OPIS

KONSULTACJE

Zapraszamy na Konsultacje, podczas których kandydaci do Szkoły Muzycznej I stopnia mogą zapoznać się z instrumentami muzycznymi, a także z ćwiczeniami stosowanymi podczas badania uzdolnień muzycznych.

KONSULTACJE odbywają się w każdą środę od 20 marca do 10 kwietnia w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły ul. Jasnogórska 30.


KURS PRZYGOTOWAWCZY

Zapraszamy na Kurs przygotowawczy, podczas którego kandydaci do Szkoły Muzycznej II stopnia i do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia mogą powtórzyć wiadomości i umiejętności z kształcenia słuchu, wymagane na egzaminie wstępnym.

KURS PRZYGOTOWAWCZY odbywa się w każdy wtorek od 12 marca do 14 maja w godz. 16.00-16.45 w sali 43 w budynku szkoły ul. Jasnogórska 17.


DNI OTWARTE

Zapraszamy na Dni Otwarte, których program obejmuje:

 • koncerty w wykonaniu uczniów,
 • lekcje otwarte,
 • indywidualne konsultacje z nauczycielami.

DNI OTWARTE odbywają się 25-26 marca.


TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

BADANIE PRZYDATNOŚCI (egzamin wstępny) do Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.) odbędzie się w dniach

24-26 kwietnia 2019 r.

EGZAMINY WSTĘPNE do Szkół Muzycznych II stopnia (PSM II st. i POSM II st.) odbędą się w dniach

20-21 maja 2019 r.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY badania przydatności i egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone po wpłynięciu wszystkich wniosków i zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń w następujących terminach:

HARMONOGRAM badania przydatności do Szkoły Muzycznej I stopnia zostanie ogłoszony

17 kwietnia 2019 r.

HARMONOGRAM egzaminów wstępnych do Szkół Muzycznych II stopnia (PSM II st. i POSM II st.) zostanie ogłoszony

14 maja 2019 r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do poszczególnych typów szkół należy składać w Sekretariacie w następujących, nieprzekraczalnych terminach:

do Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.)

od 1 marca do 10 kwietnia 2019 r.

do Szkół Muzycznych II stopnia (PSM II st. i POSM II st.)

od 1 marca do 7 maja 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do badania przydatności lub do egzaminu wstępnego jest terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do egzaminu wstępnego lub do badania przydatności.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

do klasy pierwszej

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do PSM I st. wraz z zaświadczeniem lekarskim* wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym POBIERZ WNIOSEK
 2. Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola (dotyczy dziecka, które w bieżącym roku kalendarzowym kończy 6 lat).
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do PSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej (jeśli kandydat je posiada).
 3. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do POSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej (lub POSM I st.) w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły.
 3. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej (jeśli kandydat je posiada).
 4. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

do klasy WYŻSZEJ niż pierwsza

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do klasy wyższej niż pierwsza w PSM I st. wraz z zaświadczeniem lekarskim* wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym POBIERZ WNIOSEK
 2. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej (jeśli kandydat je posiada)
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy szkoły muzycznej w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły (jeśli kandydat uczęszcza).

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do klasy wyższej niż pierwsza w PSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej (jeśli kandydat je posiada).
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy szkoły muzycznej w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły (jeśli kandydat uczęszcza).
 4. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
 1. Wniosek kandydata do klasy wyższej niż pierwsza w POSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy podstawowej (lub POSM I st.), albo szkoły ponadpodstawowej (lub POSM II st.) w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do określonej klasy szkoły muzycznej w bieżącym roku szkolnym, wydane przez sekretariat tej szkoły (jeśli kandydat uczęszcza).
 4. Ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej (jeśli kandydat je posiada).
 5. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły, gdzie ich kopie zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

*Obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 15.05.2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. z dnia 26 maja 2014 r. poz. 686.


Informacje w sprawie przyjęć do Szkoły można uzyskać w Sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 (I piętro, pok. 20), tel. (34) 324-56-42, (34) 324-56-43.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor Szkoły lub jego zastępcy.


WNIOSKI REKRUTACYJNE KURS PRZYGOTOWAWCZY

KONSULTACJE

Piosenka zalecana jest do wykonania podczas badania przydatności (egzaminu wstępnego) do PSM I stopnia. Kandydat może również wykonać inną piosenkę.

DNI OTWARTE

FOTO-KATALOG INSTRUMENTÓW
VIDEO-KATALOG INSTRUMENTÓW

W przygotowaniu…

Top