OFERTY PRACY

Ogłoszenie o naborze na stanowisko portiera

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych

im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: portier

 1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: portier

 • Miejsce wykonywania pracy: Internat Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Sułkowskiego 3/7, 42-200 Częstochowa

 • Okres zatrudnienia: od stycznia 2021 r. na okres próbny (3-miesiące), z możliwością przedłużenia umowy

 • Wynagrodzenie: 2800 zł brutto

 • dodatek za wysługę lat wynikający z przedstawionych świadectw pracy, nie więcej niż 20%

 • premia uznaniowa

 • Wymiar czasu pracy: cały etat (40 godz/tyg)

 • Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.

 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

 • Dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.

 • Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Własna inicjatywa w działaniu.

 • Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie szkoły.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 1. Ogólny zakres obowiązków:

 • Kontrola wszystkich osób wchodzących do internatu i opuszczających go – prowadzenie rejestru wizyt.

 • Wydawanie kluczy osobom upoważnionym do ich odbioru, a po zakończeniu dnia pracy odebranie ich.

 • Utrzymywanie ładu i porządku w internacie.

 • Sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem w budynku internatu, sprzętem, wyposażeniem pomieszczeń mieszkalnych i otoczeniem.

 • Podejmowanie decyzji w sprawie zagrożenia życia i zdrowia wychowanków poprzez wezwanie: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, kierownika internatu.

 • Wykonywanie prac porządkowych wokół budynku internatu.

 • Sprawdzanie pomieszczeń po opuszczeniu ich przez pracowników internatu – dbanie by na terenie internatu nie pozostały osoby postronne oraz zamykanie bramy wejściowej.

 • Po opuszczeniu pomieszczeń przez pracowników internatu oraz dodatkowo w godzinach nocnych dokonanie obchodu budynku – sprawdzenie zabezpieczenia budynku.

 • Otwieranie i zamykanie bram wjazdowych i furtek o wyznaczonych godzinach.

 • Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły podczas pełnienia dyżuru kierownikowi internatu.

 • Wykonywanie doraźnych zadań zleconych przez kierownika internatu oraz dyrektora szkoły.

 1. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o pracę.

 • Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopia) – jeśli kandydat je posiada.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2021 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko portiera”, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Uwagi końcowe:

 • Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.

 • W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 • UWAGA! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.