Kolberg 2014

Szkoła w 2014 roku zrealizowała zadanie „Swojego nie znacie” – inspiracje muzyczne kulturą ludową w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Partnerzy w realizacji zadania: Muzeum Częstochowskie, Filharmonia Częstochowska, Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa oraz PSM I st. w Lublińcu, PSM I st. w Wieluniu, PSM I st. w Radomsku, PSM I st. w Tarnowskich Górach

Henryk Oskar Kolberg – biogram

fot. Juliusz Multarzyński © IMIT

Henryk Oskar Kolberg (1814 – 1890) stworzył dla nauki i kultury polskiej bezcenny zespół materiałów źródłowych – opracował i realizował wielki program badań folklorystycznych i etnograficznych, pozostawiając nam wielotomowe dzieło „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” oraz ogromne archiwum rękopiśmienne. Dzieło jego przedstawia stan kultury ludowej w XIX w. z całego terytorium dawnej Rzeczypospolitej, jej zróżnicowanie regionalne i bogactwo. Żaden inny naród europejski nie ma takiego zespołu źródeł z tej epoki, zwłaszcza z zakresu muzyki ludowej, opracowanego według systematycznie realizowanego planu. Dokumentacja zgromadzona przez Oskara Kolberga już od blisko stu pięćdziesięciu lat służy, zgodnie z zamierzeniem autora, przede wszystkim naszej etnografii, folklorystyce i etnomuzykologu

Urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze. W latach 1823-1830 był uczniem renomowanego Liceum Warszawskiego, równocześnie uczył się muzyki, m.in u J. Elsnera. W latach 1835-1836 kontynuował studia muzyczne w Berlinie. Po powrocie do Warszawy, około roku 1839, zaczął zapisywać melodie ludowe, najpierw w okolicach Warszawy, stopniowo poszerzając badania na dalsze regiony. W roku 1865 przedstawił na łamach czasopisma „Biblioteka Warszawska” swój program badań etnograficznych i opracowywania ich wyników w postaci emograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych. Odtąd konsekwentnie realizował tę koncepcję, wydając w latach 1865-1869 trzy tomu Ludu i szukał środków finansowych na druk tomów następnych…

W roku 1871 Kolberg przeniósł się z Warszawy w okolice Krakowa, ponieważ Krakowskie Towarzystwo Naukowe podjęło się współfinansowania „Ludu”. Zobowiązanie to przejęła w r. 1873 utworzona właśnie Akademia Umiejętności. Kolberg był członkiem Komisji Antropologicznej Akademii i przewodniczącym jej Sekcji Etiologicznej.

Opublikował łącznie 33 tomy „Ludu i Obrazów etnograficznych”, dwa tomy następne przygotował do druku. Pozostawił ogromny zespół rękopisów, zawierający głównie materiały folklorystyczne i etnograficzne i na ich podstawie wydano drukiem następne monografie. Jego Dzieła wszystkie, wydawane przez instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, obejmują także jego dorobek kompozytorski i Uczą, jak dotychczas 85 tomów.

Kolberg 2014 – harmonogram

I, II. Poznanie spuścizny kulturowej swoich dziadów – obszar regionalny i ogólnopolski
Dwa wykłady multimedialne dla uczniów

25.II.2014 – „Kolberg i jego lud” wykład multimedialny dla uczniów szkoły I i II stopnia – prowadzący: dr Marta Popowska
26.II.2014 – „Kolberg i jego lud” wykład multimedialny dla uczniów szkoły I i II stopnia – prowadzący: mgr Beata Młynarczyk
07.III.2014 – Spotkanie z kompozytorem Romualdem Twardowskim artystą pochodzącym z Częstochowy – prowadzący: Romuald Twardowski
14.III.2014 – Spotkanie z Elżbietą Miszczyńską etnografem z Muzeum Częstochowskiego poświęcone folklorowi okolic Częstochowy – prowadzący: Elżbieta Miszczyńska
01.IV.2014 – Spotkanie z twórcą ludowym Arkadiuszem Belicą pt. „Obrzędy wielkanocne pisanki ze zbiorów Kolberga” – warsztaty robienia pisanek – prowadzący: Arkadiusz Belica
03-04.IV.2014 – Spotkanie z Maciejem Rychłym pt. „Kolbergowskim szlakiem” dla uczniów szkół I i II stopnia- prowadzący: Maciej Rychły
19.IX.2014 – koncert „Śladami Oskara Kolberga” – wyk. Aleksandra Szwejkowska Belica (skrzypce), Cezary Sanecki (fortepian)

II. Warsztaty muzyczne
Warsztaty muzyczne dla młodych wykonawców oparte na relacjach mistrz – uczeń

Warsztaty:
23-24.IV.2014 – Warsztaty dla zespołu tanecznego wydziału rytmiki (z udziałem członków Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa) tańce polskie – prowadzący: Jarosław Światek – kierownik artystyczny zespołu Śląsk, autor publikacji „Tańce i przyśpiewki okolic Częstochowy”
09.V.2014 – Warsztaty wokalnotaneczne dla chórów szkoły I stopnia – realizacja m.in. kompozycji Romualda Twardowskiego oraz piosenek i tańców ludowych (Koszęcin) – prowadzący: —-
05-07.V.2014 – Warsztaty chóralne i orkiestrowe dla uczniów szkół II stopnia – warsztaty wyjazdowe w okolice Częstochowy (Koszęcin – siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk) połączone ze spotkaniem z artystami zespołu Śląsk i zwiedzaniem Izby Tradycji, opracowanie repertuaru na koncert majowy „Swojego nie znacie”– prowadzący: prof. Elżbieta Wtorkowska, dr Tomasz Chmiel, Zygmunt Nitkiewicz

IV. Dzielenie się tradycją poprzez koncerty z repertuarem zawierającym utwory inspirowane muzyką tradycyjną.

19-20.V.2014 – Audycje umuzykalniające dla dzieci z utworami inspirowanymi muzyką ludową „Swojego nie znacie” – prowadzący: Barbara Hrabia
22.V.2014 – Koncert w Filharmonii Częstochowskiej „Swojego nie znacie” – prezentowanie utworów opracowanych podczas warsztatów – wykonawcy: Chóry szkół I i II stopnia oraz Orkiestra Symfoniczna ZSM, Zespół taneczny Wydziału Rytmiki

Koncerty uczniów popularyzujące utwory inspirowane muzyką tradycyjną pt. „Swojego nie znacie” w szkołach muzycznych I stopnia

28.IV.2014 – Koncert uczniów ZSM w PSM I st. w Tarnowskich Górach
27.V.2014 – Koncert uczniów ZSM w PSM I st. w Radomsku
25.IX.2014 – Koncert uczniów ZSM w PSM I st. w Lublińcu
09.X.2014 – Koncert uczniów ZSM w PSM I st. w Wieluniu