Rekrutacja

Kandydaci przyjęci do ZSM
na rok szkolny 2018/2019

do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Wyniki rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Wyniki rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Wyniki rekrutacji do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH:


REKRUTACJA

Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie ogłasza rekrutację na rok szkolny 2018/2019 

 • do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.) OPIS
 • do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) OPIS
 • do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.) OPIS

 

WAŻNE TERMINY

W każdą środę od 7 marca do 16 maja 2018 r. w godzinach 16.00-18.00, w sali 64 (ul. Jasnogórska 30) będą odbywać się konsultacje dla kandydatów do PSM I stopnia na rok szkolny 2018/2019. Ze względu na prace remontowe numer sali może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

W nieprzekraczalnym terminie od 7 marca do 16 maja 2018 r. należy składać dokumenty rekrutacyjne do wszystkich typów szkół w Sekretariacie Szkoły.

Warunkiem przystąpienia do badania przydatności lub do egzaminu wstępnego jest terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do egzaminu wstępnego lub do badania przydatności.

22 maja 2018 r. zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń szczegółowy harmonogram badania przydatności i egzaminów wstępnych. 

W dniach 28-29 maja 2018 r. odbędzie się badanie przydatności do PSM I stopnia.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. odbędą się egzaminy wstępne do POSM II st. i PSM II st.

Informacji w sprawie przyjęć do Szkoły udziela Sekretariat Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, ul. Jasnogórska 30 (I piętro, sala 60), tel. (34) 324-56-49.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły lub jego zastępcy.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do PSM I st. wraz z zaświadczeniem lekarskim* wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na instrumencie muzycznym, w tym na instrumencie dętym POBIERZ WNIOSEK
 2. Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat).

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do PSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Ostatnie świadectwo promocyjne PSM I st., POSM I st., Ogniska Muzycznego (jeśli posiada).
 3. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.
 1. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

 

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 1. Wniosek kandydata do POSM II st. POBIERZ WNIOSEK
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej (lub POSM I st.), wydane przez sekretariat szkoły podstawowej.
 3. Wyciąg ocen z klasyfikacji śródrocznej (I semestru) klasy VI szkoły podstawowej, wydany przez sekretariat szkoły podstawowej.
 4. Ostatnie świadectwo promocyjne PSM I st., POSM I st., Ogniska Muzycznego (jeśli posiada).
 5. Zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych;
 • podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach.
 1. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w opisanej teczce POBIERZ WZÓR TECZKI

 

*Obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 15.05.2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. z dnia 26 maja 2014 r. poz. 686.

ZAGADNIENIA WYMAGANE DO EGZAMINU OGÓLNOMUZYCZNEGO (POSM i PSM II st.)