Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka

1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka
 2. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30, 42-200 Częstochowa
 3. Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r. na okres próbny (3-miesiące),  z możliwością przedłużenia umowy
 4. Wynagrodzenie: 2250 zł brutto
 5. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 6. Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

2. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.
 5. Dyspozycyjność – praca w systemie dwuzmianowym.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 3. Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Własna inicjatywa w działaniu.
 6. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie szkoły.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

4. Ogólny zakres obowiązków: 

 1. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
 2. Codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, klatek schodowych, korytarzy i toalet (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, mebli, podłóg, drzwi i wyposażenia szkoły).
 3. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu.
 4. Okresowe mycie okien.
 5. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności szkoły.
 6. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych – przygotowanie pomieszczenia.
 7. Współpraca z nauczycielami i innym personelem szkoły.

5. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o pracę.
 2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopia) – jeśli kandydat je posiada.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 17 w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
 2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie.
 2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.